logo
  • เมษายน 13, 2017
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน

แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน

รายละเอียด แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน

ท่านอาจจะหาใช้ยาง แผ่นยางที่ไม่ได้ลักษณะตรงเงื่อนไขในคุณภาพ อาจทำให้ท่านต้องหนักใจ ในการที่จะต้องหายาง แผ่นยางมาทดแทน มาเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆ ตอนนี้ ท่านอาจจะสบายขึ้น เพราะเรามีคุณภาพใส่ใจ งานการผลิต แผ่นยางลดแรงกระแทกใช้งานด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ ในเรื่องของการใช้ ยางขอบประตูรถยนต์ ยางแก้มรถยนต์ ยางหม้อน้ำรถยนต์ ยางซีล

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน   อุตสาหกรรม

แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  : แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  ทนสารเคมี / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  น้ำมันจากพืช / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  ทนน้ำมันจากสัตว์ / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  ทนกรด / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  ทนด่าง / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  ทนน้ำมันเครื่อง / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  ทนสารละลาย / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  ทางการแพทย์ / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน   medical grade / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  รองชิ้นงาน / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  รองรายผลิต

ขนาด แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  : แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  1 mm. / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  2 mm. / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  3 mm. / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  4 mm. / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  5 mm. / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  6 mm. / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  8 mm. / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  10 mm. / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  12 mm. / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  15 mm. / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  20 mm. / แผ่นยางรองกันสั่นสะเทือน ทนแรงดัน  25 mm.