logo
  • กุมภาพันธ์ 10, 2017
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์

แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์

รายละเอียด แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์

สิ่งที่อยู่ในใจทางท่านที่ต้องการยาง ประเภทที่ใช้ได้ตรงตามอายุและยังต้องเป็นยาง ที่สัมผัสถูกมนุษย์ หรืออาหาร ที่ทางโรงงานผลิต อาหาร เครื่องดื่มท่านนั่น จึงมีความต้องการยาง Silicone มีความเป็นยางด้าน Food grade นำไปใช้งานทั่วโลก ที่จะต้องพึ่งลักษณะยางประเภทนี้ เพื่อให้ใช้ได้ตรงตามความเหมาะสมในการทำงานในคือยางที่สามารถตามสนองในใจตามสิ่งที่ท่านต้องการใช้งาน นึกถึงยาง Silicone Food Grade นึกถึงเราที่พร้อมจะจัดทำส่งมอบให้ท่านเพื่อการใช้ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

การใช้งาน แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์: แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์สำหรับโรงงาน / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์รองเครื่องจักร / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์กันรอย / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์สี่เหลี่ยม / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์ทนน้ำ / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์ทนน้ำ / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์ทนน้ำมัน / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์ทนความร้อน / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์/ แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์ทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์ทนการสภาพแวดล้อม

วัตถุดิบ แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์: แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์ อุตสาหกรรม

แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

ขนาด แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์: แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์1 mm. / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์2 mm. / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์3 mm. / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์4 mm. / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์5 mm. / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์6 mm. / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์8 mm. / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์10 mm. / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์12 mm. / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์15 mm. / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์20 mm. / แผ่นยางทนความร้อน ทางการแพทย์25 mm.