logo

แผ่นยาง FDA Approved Food Grade

รายละเอียด แผ่นยาง FDA Approved Food Grade

ยาง silicone ถ้าเป็นยาง Silicone ไม่ได้การผลิตตรงตามการใช้งาน ตรงตามมาตรฐานสากล ในทางกฎหมายกำหนด อาจส่งผลอันตราย ผลเสีย หากทางท่านนำไปใช้งาน ความหวังเพิ่งการใช้งานตามคุณสมบัติ แผ่นยาง ประเภท silicone นี้ ที่เรียกว่า ยาง Food grade คือต้องสามารถใช้ร่วมในขั้นตอน การประกอบ ผลิตน้ำผลไม้ และอาหาร ผัด ในการนำไปใช้งานด้านทำสิ่งต้องการ เพื่อบริโภคให้ได้อย่างปลอดภัย  จึงควรเลือกสั่งซื้อ สั่งทำทางเราที่มีการรับลอง

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

 

การใช้งาน แผ่นยาง FDA Approved Food Grade : แผ่นยาง FDA Approved Food Grade ทางการวิจัย / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade ห้องทดลอง / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade ห้องแลป / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade ซับเสียง / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade ฟองน้ำ / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade สัมผัสอาหาร / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade Food Grade / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade FDA Approved / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade Food Grade Approved / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade สายพานการผลิต / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade รองกระจก

วัตถุดิบ แผ่นยาง FDA Approved Food Grade : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยาง FDA Approved Food Grade อุตสาหกรรม

แผ่นยาง FDA Approved Food Grade อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

ขนาด แผ่นยาง FDA Approved Food Grade : แผ่นยาง FDA Approved Food Grade 1 mm. / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade 2 mm. / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade 3 mm. / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade 4 mm. / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade 5 mm. / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade 6 mm. / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade 8 mm. / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade 10 mm. / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade 12 mm. / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade 15 mm. / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade 20 mm. / แผ่นยาง FDA Approved Food Grade 25 mm.